صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۰۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۷,۹۳۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۳۰,۷۵۴,۱۵۸,۲۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۹۳۶,۰۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۷۸۶,۲۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۷۸۶,۲۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۹/۱۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ ۲۲,۹۳۶,۰۴۰ ۲۲,۷۸۶,۲۲۳ ۲۲,۷۸۶,۲۲۳ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۰ ۱۵۱,۵۹۱ ۳۲,۰۷۰ ۷۳۰,۷۵۴,۱۵۸,۲۰۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۹/۱۲ ۲۳,۰۲۱,۸۰۳ ۲۲,۸۷۱,۴۰۲ ۲۲,۸۷۱,۴۰۲ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۰ ۱۵۱,۵۹۱ ۳۲,۰۷۰ ۷۳۳,۴۸۵,۸۵۳,۲۷۵
  ۳ ۱۴۰۰/۰۹/۱۱ ۲۳,۰۲۲,۶۴۴ ۲۲,۸۷۲,۲۴۳ ۲۲,۸۷۲,۲۴۳ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۹ ۱۵۱,۵۹۱ ۳۲,۰۷۰ ۷۳۳,۵۱۲,۸۴۱,۴۰۳
  ۴ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ ۲۳,۰۲۳,۴۴۴ ۲۲,۸۷۳,۰۸۶ ۲۲,۸۷۳,۰۸۶ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۳۵ ۱۵۱,۵۸۲ ۳۲,۰۷۹ ۷۳۳,۷۴۵,۷۱۶,۷۲۶
  ۵ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ ۲۳,۳۶۳,۲۴۰ ۲۳,۲۱۰,۷۱۹ ۲۳,۲۱۰,۷۱۹ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۱۵ ۱۵۱,۵۴۷ ۳۲,۱۱۴ ۷۴۵,۳۸۹,۰۲۴,۹۳۴
  ۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۲۳,۴۹۴,۸۳۲ ۲۳,۳۴۱,۴۸۶ ۲۳,۳۴۱,۴۸۶ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۷۱ ۱۵۱,۵۳۲ ۳۲,۱۲۹ ۷۴۹,۹۳۸,۵۹۴,۹۶۲
  ۷ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۲۳,۵۲۹,۷۴۶ ۲۳,۳۷۶,۵۰۳ ۲۳,۳۷۶,۵۰۳ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۴ ۱۵۱,۴۶۱ ۳۲,۲۰۰ ۷۵۲,۷۲۳,۳۸۷,۲۷۸
  ۸ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۲۳,۵۰۸,۴۱۳ ۲۳,۳۵۵,۳۳۳ ۲۳,۳۵۵,۳۳۳ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۰ ۱۵۱,۴۵۷ ۳۲,۲۰۴ ۷۵۲,۱۳۵,۱۴۷,۸۴۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ ۲۴,۰۱۰,۴۸۴ ۲۳,۸۵۵,۴۱۴ ۲۳,۸۵۵,۴۱۴ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۰ ۱۵۱,۴۵۷ ۳۲,۲۰۴ ۷۶۸,۲۳۹,۷۴۳,۶۶۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۲۴,۰۱۱,۳۸۶ ۲۳,۸۵۶,۳۱۶ ۲۳,۸۵۶,۳۱۶ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۲۲ ۱۵۱,۴۵۷ ۳۲,۲۰۴ ۷۶۸,۲۶۸,۷۸۵,۷۲۸
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ ۲۴,۰۱۲,۱۷۱ ۲۳,۸۵۷,۲۰۷ ۲۳,۸۵۷,۲۰۷ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۱۱ ۱۵۱,۴۳۵ ۳۲,۲۲۶ ۷۶۸,۸۲۲,۳۵۲,۷۲۵
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۲۴,۱۷۹,۰۸۷ ۲۴,۰۲۳,۳۳۴ ۲۴,۰۲۳,۳۳۴ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۱۷۷ ۱۵۱,۴۲۴ ۳۲,۲۳۷ ۷۷۴,۴۴۰,۲۳۱,۶۰۳
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۲۴,۲۹۹,۷۹۶ ۲۴,۱۴۴,۵۵۷ ۲۴,۱۴۴,۵۵۷ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۱۳۶ ۱۵۱,۲۴۷ ۳۲,۴۱۴ ۷۸۲,۶۲۱,۶۶۷,۳۳۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ ۲۳,۹۸۶,۳۱۸ ۲۳,۸۳۳,۸۴۹ ۲۳,۸۳۳,۸۴۹ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۰ ۱۵۱,۱۱۱ ۳۲,۵۵۰ ۷۷۵,۷۹۱,۷۹۳,۹۶۶
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ ۲۳,۹۱۹,۰۷۰ ۲۳,۷۶۷,۹۱۶ ۲۳,۷۶۷,۹۱۶ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۰ ۱۵۱,۱۱۱ ۳۲,۵۵۰ ۷۷۳,۶۴۵,۶۶۴,۷۱۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۲۴,۳۶۶,۷۶۲ ۲۴,۲۱۲,۵۳۴ ۲۴,۲۱۲,۵۳۴ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۰ ۱۵۱,۱۱۱ ۳۲,۵۵۰ ۷۸۸,۱۱۷,۹۷۷,۸۶۶
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ ۲۴,۳۶۷,۵۸۶ ۲۴,۲۱۳,۳۵۸ ۲۴,۲۱۳,۳۵۸ ۰ ۰ ۱۸۳,۶۶۱ ۳ ۱۵۱,۱۱۱ ۳۲,۵۵۰ ۷۸۸,۱۴۴,۸۱۷,۲۷۵
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ ۲۴,۳۶۸,۳۹۷ ۲۴,۲۱۴,۱۸۴ ۲۴,۲۱۴,۱۸۴ ۰ ۱ ۱۸۳,۶۶۱ ۶۲ ۱۵۱,۱۰۸ ۳۲,۵۵۳ ۷۸۸,۲۴۴,۳۲۲,۲۰۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ ۲۴,۲۷۰,۰۵۱ ۲۴,۱۱۷,۸۸۸ ۲۴,۱۱۷,۸۸۸ ۰ ۸ ۱۸۳,۶۶۰ ۸۰ ۱۵۱,۰۴۶ ۳۲,۶۱۴ ۷۸۶,۵۸۰,۸۰۷,۹۹۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ ۲۴,۳۰۹,۲۷۵ ۲۴,۱۵۸,۸۱۳ ۲۴,۱۵۸,۸۱۳ ۰ ۳۲ ۱۸۳,۶۵۲ ۱۴۷ ۱۵۰,۹۶۶ ۳۲,۶۸۶ ۷۸۹,۶۵۴,۹۷۰,۱۱۰
  مشاهده همه