صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۷۲۳,۹۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۲۷۶,۰۵۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶۹,۴۳۲,۳۸۸,۹۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴۶,۹۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴۵,۷۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴۵,۷۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۱۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۲۴۶,۹۶۵ ۲۴۵,۷۵۸ ۲۴۵,۷۵۸ ۰ ۳۲۹ ۳,۲۳۰,۴۶۷ ۰ ۵۰۶,۵۱۹ ۲,۷۲۳,۹۴۸ ۶۶۹,۴۳۲,۳۸۸,۹۹۶
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۲۴۸,۵۷۹ ۲۴۷,۳۴۳ ۲۴۷,۳۴۳ ۰ ۰ ۳,۲۳۰,۱۳۸ ۰ ۵۰۶,۵۱۹ ۲,۷۲۳,۶۱۹ ۶۷۳,۶۶۸,۸۲۰,۸۳۶
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۲۵۴,۲۷۳ ۲۵۲,۹۴۹ ۲۵۲,۹۴۹ ۰ ۰ ۳,۲۳۰,۱۳۸ ۰ ۵۰۶,۵۱۹ ۲,۷۲۳,۶۱۹ ۶۸۸,۹۳۶,۸۲۹,۳۳۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۲۵۴,۲۱۷ ۲۵۲,۸۹۴ ۲۵۲,۸۹۴ ۰ ۰ ۳,۲۳۰,۱۳۸ ۳۰۰ ۵۰۶,۵۱۹ ۲,۷۲۳,۶۱۹ ۶۸۸,۷۸۵,۶۴۱,۷۴۸
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۲۵۴,۵۵۱ ۲۵۳,۲۲۷ ۲۵۳,۲۲۷ ۰ ۰ ۳,۲۳۰,۱۳۸ ۰ ۵۰۶,۲۱۹ ۲,۷۲۳,۹۱۹ ۶۸۹,۷۷۰,۷۴۷,۰۰۰
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۲۵۰,۹۶۸ ۲۴۹,۶۶۹ ۲۴۹,۶۶۹ ۰ ۷۹ ۳,۲۳۰,۱۳۸ ۱۴,۴۰۰ ۵۰۶,۲۱۹ ۲,۷۲۳,۹۱۹ ۶۸۰,۰۷۷,۵۶۰,۹۵۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۲۵۱,۱۶۴ ۲۴۹,۸۷۲ ۲۴۹,۸۷۲ ۰ ۰ ۳,۲۳۰,۰۵۹ ۰ ۴۹۱,۸۱۹ ۲,۷۳۸,۲۴۰ ۶۸۴,۲۰۸,۸۷۶,۳۳۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۲۴۸,۸۹۰ ۲۴۷,۶۱۴ ۲۴۷,۶۱۴ ۰ ۰ ۳,۲۳۰,۰۵۹ ۶۰۰ ۴۹۱,۸۱۹ ۲,۷۳۸,۲۴۰ ۶۷۸,۰۲۵,۶۱۹,۸۸۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۲۴۸,۲۴۰ ۲۴۶,۹۶۴ ۲۴۶,۹۶۴ ۰ ۰ ۳,۲۳۰,۰۵۹ ۰ ۴۹۱,۲۱۹ ۲,۷۳۸,۸۴۰ ۶۷۶,۳۹۴,۶۱۹,۹۲۵
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۲۵۴,۵۶۰ ۲۵۳,۲۴۰ ۲۵۳,۲۴۰ ۰ ۰ ۳,۲۳۰,۰۵۹ ۰ ۴۹۱,۲۱۹ ۲,۷۳۸,۸۴۰ ۶۹۳,۵۸۳,۴۳۱,۰۷۷
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۲۵۴,۵۶۳ ۲۵۳,۲۴۳ ۲۵۳,۲۴۳ ۰ ۱,۴۹۴ ۳,۲۳۰,۰۵۹ ۰ ۴۹۱,۲۱۹ ۲,۷۳۸,۸۴۰ ۶۹۳,۵۹۲,۳۶۶,۸۹۱
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۲۵۴,۳۱۱ ۲۵۲,۹۹۱ ۲۵۲,۹۹۱ ۰ ۰ ۳,۲۲۸,۵۶۵ ۱۰۰ ۴۹۱,۲۱۹ ۲,۷۳۷,۳۴۶ ۶۹۲,۵۲۴,۰۱۷,۱۲۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۲۵۶,۶۳۷ ۲۵۵,۳۰۲ ۲۵۵,۳۰۲ ۰ ۰ ۳,۲۲۸,۵۶۵ ۰ ۴۹۱,۱۱۹ ۲,۷۳۷,۴۴۶ ۶۹۸,۸۷۴,۶۲۵,۹۳۵
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۲۵۶,۵۵۶ ۲۵۵,۲۲۱ ۲۵۵,۲۲۱ ۰ ۰ ۳,۲۲۸,۵۶۵ ۵۰۰ ۴۹۱,۱۱۹ ۲,۷۳۷,۴۴۶ ۶۹۸,۶۵۴,۰۲۱,۱۵۱
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۲۵۶,۴۵۷ ۲۵۵,۱۰۲ ۲۵۵,۱۰۲ ۰ ۰ ۳,۲۲۸,۵۶۵ ۰ ۴۹۰,۶۱۹ ۲,۷۳۷,۹۴۶ ۶۹۸,۴۵۵,۰۰۰,۹۶۰
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۲۵۹,۴۴۳ ۲۵۸,۰۶۷ ۲۵۸,۰۶۷ ۰ ۰ ۳,۲۲۸,۵۶۵ ۰ ۴۹۰,۶۱۹ ۲,۷۳۷,۹۴۶ ۷۰۶,۵۷۳,۵۷۴,۱۳۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۲۵۹,۴۲۵ ۲۵۸,۰۴۹ ۲۵۸,۰۴۹ ۰ ۰ ۳,۲۲۸,۵۶۵ ۰ ۴۹۰,۶۱۹ ۲,۷۳۷,۹۴۶ ۷۰۶,۵۲۵,۵۴۸,۲۶۶
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۲۵۹,۴۰۱ ۲۵۸,۰۲۵ ۲۵۸,۰۲۵ ۰ ۰ ۳,۲۲۸,۵۶۵ ۶۰۰ ۴۹۰,۶۱۹ ۲,۷۳۷,۹۴۶ ۷۰۶,۴۵۹,۴۸۱,۴۹۹
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۲۵۹,۴۴۲ ۲۵۸,۰۶۶ ۲۵۸,۰۶۶ ۰ ۷ ۳,۲۲۸,۵۶۵ ۰ ۴۹۰,۰۱۹ ۲,۷۳۸,۵۴۶ ۷۰۶,۷۲۵,۸۳۲,۵۸۵
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ ۲۵۹,۵۵۰ ۲۵۸,۱۷۶ ۲۵۸,۱۷۶ ۰ ۰ ۳,۲۲۸,۵۵۸ ۱۳,۰۰۰ ۴۹۰,۰۱۹ ۲,۷۳۸,۵۳۹ ۷۰۷,۰۲۵,۲۲۶,۷۰۲
  مشاهده همه